Коришћење библиотечке грађе и услуга омогућава се уз чланску карту Библиотеке.
Чланска карта Библиотеке важи годину дана од дана уписа.

Корисником Библиотеке постаје се уплатом прописане чланарине на текући рачун или благајну Библиотеке.

 Члан Библиотеке може да:

– позајмљује библиотечку грађу;

– користе читаонице и референсне збирке;

– прати културно-образовне и мулти-медијалне програме у Библиотеци;

– користи остале услуге Библиотеке

 Право на бесплатно учлањење у Библиотеку имају деца предшколског узраста, ученици првог разреда основне школе, деца из хранитељских породица, добровољни даваоци крви,пензионери који имају примања до 20.000 динара.

Корисник услуга има право да истовремено позајми највише 3 (три) јединице библиотечке грађе.

Библиотечка грађа из Завичајног фонда, референсна збирка и серијске публикације могу се користити искључиво у читаоници Библиотеке и под надзором стручног радника.

Библиотечку грађу која се не може користити ван просторија Библиотеке могуће је фотокопирати.

Не може се копирати цела књига, него само делови.

Цену фотокопирања утврђује Управни одбор Библиотеке на предлог директора.

Књиге се издају на 15 дана, уз могућност продужења (телефоном или доласком у Библиотеку) на још 15 дана.

Корисници имају могућност претраживања електронске базе Библиотеке преко апликације БИСИС која се налази на званичном сајту bibliotekasm.rs

Уколико се укаже потреба за међубиблиотечком позајмицом, корисник услуга Библиотеке подноси писани захтев, а сагласност даје директор Библиотеке.

Трошкови међубиблиотечке позајмице наплаћују се од корисника према стварним трошковима.

У просторијама Библиотеке није дозвољена било која активност којом би се ометали или узнемиравали корисници услуга.

Kорисници услуга су дужни да се према библиотечкој грађи односе пажљиво и одговорно, да је чувају као опште добро, које се не сме оштетити, отуђити или уништити.

Уколико библиотечка грађа која је дата на коришћење буде оштећена или уништена, корисник услуга је дужан да набави и врати исту, ако је то могуће.
У противном дужан је да Библиотеци надокнади штету у висини ревалоризоване вредности библиотечке грађе.